Apostolin kyydillä -liikuntatapahtuman jumalanpalvelus

Oli eräs juutalaisten juhla, ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Jerusalemissa on Lammasportin lähellä allas, jonka hepreankielinen nimi on Betesda. Sitä reunustaa viisi pylväshallia, ja niissä makasi suuri joukko sairaita: sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Nämä odottivat, että vesi alkaisi liikkua. Aika ajoin näet Herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani veden kuohumaan, ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli terveeksi, sairastipa hän mitä tautia tahansa.
Siellä oli mies, joka oli sairastanut kolmekymmentäkahdeksan vuotta. Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuodematolla ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi: ”Tahdotko tulla terveeksi?” Sairas vastasi: ”Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua.” Jeesus sanoi hänelle: ”Nouse, ota vuoteesi ja kävele.” Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli.
Mutta se päivä oli sapatti. Niinpä juutalaiset sanoivat parannetulle: ”Nyt on sapatti, ei sinun ole lupa kantaa vuodettasi.” Mies vastasi heille: ”Se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle: ’Ota vuoteesi ja kävele.’” Silloin juutalaiset kysyivät: ”Kuka se mies oli, joka käski sinun ottaa vuoteesi ja kävellä?” Parannettu ei kuitenkaan tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli jo hävinnyt väkijoukkoon. Myöhemmin Jeesus tapasi miehen temppelissä ja sanoi hänelle: ”Sinä olet nyt terve. Älä enää tee syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin.” Mies lähti sieltä ja kertoi juutalaisille, että Jeesus oli hänet parantanut.
(Joh. 5:1-15).

 

Lähes päivälleen puoli vuotta sitten saarnasin edellisen kerran Kangasniemen kirkossa. Tuolloin koronavirusepidemia oli johtanut siihen, että annettiin ohjeita ja suosituksia sekä määrättiin ensimmäisiä rajoituksia. Viime kuukausina olemme oppineet, mikä merkitys sairauden ehkäisyssä on hyvällä hygienialla. Pese kädet huolella, yski ja aivasta oikein. Terveys edellyttää hyvää hygieniaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos muistuttaa: ”Hengitystieinfektioita vältetään parhaiten huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta.” Perjantaina (11.9.2020) uutisoitiin tartuntatautilain muutosesityksistä, joiden mukaan hygieniamääräyksiä tiukennetaan, jottei poikkeusoloihin tarvitsisi turvautua.

Tämän pyhäpäivän evankeliumissa Jeesus kysyy 38 vuotta sairastaneelta mieheltä: ”Tahdotko tulla terveeksi?” Jeesus käyttää kysymyksessä sanaa ”hygies”, viime kuukausina meille tuttuakin tutummaksi tullutta sanaa! Kreikankielinen sana tarkoittaa sekä tervettä että puhdasta. Jeesuksen kysymyksen voi siis myös kääntää: Tahdotko tulla puhtaaksi? Kysymys ei vuosikymmeniä sairastaneen miehen kohdalla lopulta ollut vain liikuntakyvystä, vaan terveydestä sen syvimmässä, ihmisen koko olemusta, ruumista, henkeä ja sielua koskevassa merkityksessä.

Viime vuosikymmeninä on yhä enemmän korostettu terveyden kokonaisvaltaisuutta. Terveys ei ole vain jonkun ruumiillisen tai henkisen sairauden poissaoloa. Terveys on koko ajan muuttuva tila. Siihen vaikuttavat sairaudet ja elinympäristö, mutta ennen kaikkea ihmisen omat kokemukset, arvot ja asenteet. Tärkeä koetun terveyden osa onkin riippumattomuus, kyky ja mahdollisuus itse päättää teoistaan ja toimistaan ja itse huolehtia itsestään. Mitä paremmin ihminen on oman elämänsä ohjaksissa, sen paremmaksi hän kokee terveytensä ja päinvastoin. Tämä kokemus puuttui 38 vuotta sairastaneelta mieheltä Betesdan altaalla.

Terveyttä on usein sanottu elämän voimavaraksi, jota voidaan sekä kasvattaa että kuluttaa. Terveyspääomaa kerätään ja menetetään äidin kohdusta hamaan vanhuuteen. Ikääntymisen tutkijat sanovat, että pääoma on suurimmillaan noin 30-vuotiaana. Siihen asti se kasvaa ja sen jälkeen sitä kuluu enemmän kuin kertyy. Tämän päivän terveys perustuu kaikkeen siihen, mitä ennen tätä on tapahtunut. Tämän päivän päätöksillä ja teoilla vaikutamme tulevaan terveyteen. Mitä enemmän terveyspääomaa on, sen pitemmälle myös lykkääntyy se hetki, jolloin emme enää ole itse elämämme ohjaksissa vaan toisten ihmisten armoilla. (Lääkärikirja Duodecim, 26.1.2018, professori, sisätautien erikoislääkäri, Kansanterveyslaitoksen entinen pääjohtaja Jussi Huttunen).

Ihminen on monimutkainen ja -muotoinen kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Hyvinvoinnin tutkijat ja asiantuntijat puhuvat kolminaisuudesta, joka vaaditaan terveeseen elämään. Hyvän elämän ”pyhä kolminaisuus” muodostuu liikunnasta, ravinnosta ja levosta. Kaikki kolme osa-aluetta ovat yhtä tärkeitä ja edellyttävät tasapainoa.

Kokonaisvaltaista hyvinvointia voidaan lähestyä myös toisen ”pyhän kolminaisuuden” näkökulmasta. Ihmisen hyvinvointi edellyttää ruumiin, sielun ja hengen tasapainoa. Kyse on siis fyysisen, sosiaalisen sekä henkisen ja hengellisen alueen hoitamisesta ja hyvinvoinnista. Ihminen on kokonaisuus, ja siksi jos osa hyvinvoinnin rakennuspalikoista puuttuu, kokonaisuus kärsii.

Mikkelin hiippakunnassa on järjestetty vuosittain Apostolin kyydillä –tapahtuma eri seurakunnissa. Näin olen halunnut yhtäältä muistuttaa liikunnan tärkeydestä hyvinvoinnillemme, mutta myös kannustaa itse kutakin liikkumaan. Näin tapahtuu tänään täällä Kangasniemellä. Apostolin kyydillä vahvistamme terveyspääomaamme.

Hyvät seurakuntalaiset. Jeesus kohtasi vuosikymmeniä kärsineen sairaan miehen Betesdan altaalla. Mies toivoi apua päästäkseen altaaseen, mutta Jeesus tarjosi hänelle enemmän. Mies tervehtyi kokonaisvaltaisesti. Hän sai liikuntakykynsä takaisin, mutta myös syntinsä anteeksi. Hän sai uuden mahdollisuuden ja elämäänsä ohjeet, miten voi myös säilyttää saamansa eheyden ja terveyden.

Betesda tarkoittaa suomeksi: Armon talo. Jee­suk­sen toi­min­ta Be­tes­dan al­taal­la kertoo sii­tä, mitä Ju­ma­lan ar­mo merkitsee. Se ei  tar­koit­ta­nut sitä, mil­lai­sek­si Be­tes­dan al­taan ää­rel­lä ih­met­tä odot­ta­neet ih­mi­set oli­vat sen aja­tel­leet: Ju­ma­la ar­mah­taa no­peim­man ja vah­vim­man, joka eh­tii en­sim­mäi­se­nä ve­teen.

Jee­sus py­säh­tyi sel­lai­sen ih­mi­sen koh­dal­le, joka koki, et­tä hä­nel­lä ei ole mi­tään toi­voa. Sel­lai­sen, joka tun­nus­ti, et­tä omat voi­mat ja ky­vyt ei­vät au­ta hän­tä. Pit­kään sai­ras­ta­nut sai avun, kun hän sai kuul­la Jee­suk­sen sa­nat: ”Nou­se, ota vuo­tee­si ja kä­ve­le”. Ju­ma­lan ar­mo kuu­luu juu­ri sel­lai­sel­le, jol­la ei ole mi­tään hy­vää esi­tet­tä­vä­nä Ju­ma­lal­le.

Kristuksen kirkko, seurakunta on armon talo. Se on täynnä syntiin sairastuneita ihmisiä, jotka Jumala on luonut ja lunastanut. Meistä jokainen on armon talon sairas, jota Kristus hoitaa. Kangasniemen kirkon alttaritaulun ristiinnaulittu kertoo uskomme ytimen. Seurakunta on puhdistuksen ja tervehtymisen paikka. Seurakunnassaan Kristus itse kantaa huolta jokaisesta hoitoonsa ottamasta, antaa synnit anteeksi ja puhdistaa sielun haavat. Siellä hän asettaa yhä uudelleen eteemme tuon kysymyksen: Tahdotko tulla terveeksi, puhtaaksi?

Siel­lä, mis­sä ih­mi­sen it­se­riit­toi­suus, oma vah­vuus ja ky­vyt ei­vät nou­se es­teek­si, evan­ke­liu­mi puh­dis­taa syn­nis­tä ja pa­ran­taa syn­nin tuo­mat viat ja haavat. Sa­mal­la us­ko avaa myös ha­lun kil­voi­tel­la syn­tiä vas­taan. Evan­ke­liu­min syn­nyt­tä­mä us­ko tuo sy­dä­meen ilon ja kii­tol­li­suu­den.