Kouvolan keskuskirkossa 20.3.2022

Rakkaat kristityt, hyvä Tuija.

Kouvolan seurakunnassa on tänään erityinen juhlapäivä, kun pastori Tuija Nuutinen asetetaan kirkkoherran virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Jo yksin kirkkoherran vastuualueista käy ilmi, että viranhaltijan vaihtuminen on seurakunnalle aina merkittävä asia. Kiitän tässä yhteydessä rovasti Keijo Gärdströmiä, joka on palvellut Kouvolan seurakuntaa pitkään, ensin virallisena apulaisena ja viimeksi kirkkoherrana yhteensä 27 vuotta. Pitkäaikaisen seurakunnan johtajan vaihdos merkitsee suurta muutosta seurakunnalle.

Sinut, Tuija, asetetaan kirkkoherran virkaan poikkeuksellisena aikana. Asiantuntijat puhuvat kolmoiskriisistä, joka näyttää vaikuttaneen selvästi suomalaisten hyvinvointiin. Ensinnä kiihtyvä ilmastonmuutos ja luontokato, toiseksi kaksi vuotta jatkunut koronapandemia ja kolmanneksi helmikuussa Venäjän aloittama sota Ukrainassa varjostavat tulevaisuudennäkymiä.

Nämä kaikki ovat tuoneet mukanaan epävarmuuden ja huolen tulevaisuudesta. Erityisesti tällaisina aikoina kirkon perussanomalle ja -työlle on tarvetta. Olen oppinut tuntemaan tämän seurakunnan hengellisesti juurevana ja elävänä. Sellaisena toivon sen säilyvän. Olkoon Kouvolan seurakunta sinun johdossasi toivon ja tulevaisuudenuskon välittäjä täällä eläville ihmisille.

Kirkkoherran tehtävä on pohjimmiltaan palvelemista: mahdollistaa muiden työntekijöiden, vapaaehtoisten vastuunkantajien ja luottamushenkilöiden kanssa yhdessä seurakuntatyö tässä seurakunnassa. Lisäksi kirkkoherran vastuuseen kuuluu tehtäviä myös Kouvolan seurakuntayhtymässä. Virkasi on kuin joukkueen valmentamista, saada kaikki toimimaan yhdessä yhteisen päämäärän hyväksi.

Kirkkoherran johtamistehtävä toteutuu kolmella alueella. Ne ovat seurakunnan hengellinen johtaminen, työyhteisön johtaminen ja hallinnollinen johtaminen. Tässä on hahmotettu se kenttä, johon sinut asetetaan hoitamaan virkaasi Kouvolan seurakunnan kirkkoherrana.

Tähän kirkkoherran tehtäväkenttään sopii hyvin ohjeeksi tämän pyhäpäivän raamatunkohdan sanat Efesolaiskirjeen viidennessä luvussa: ”Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä.” (Ef. 5:8a-9).

Kristillistä seurakuntaa kehotetaan elämään valon lapsina, siis Jeesuksen, joka sanoo: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” (Joh. 8:12).

Hengellisessä johtamisessa on muuttuvien aikojen ja olosuhteiden keskellä huolehdittava evankeliumin sanoman aitoudesta (apostolisuus). Toimi sen hyväksi, että sanoma pyhästä ja rakastavasta Jumalasta kuuluu kirkkaana Kouvolan seurakunnassa. Tee työtä sen puolesta, että evankeliumi Kristuksesta, maailman valosta, tulee sanoin ja teoin todelliseksi tällä paikkakunnalla, ihmisten ajalliseksi ja iankaikkiseksi parhaaksi. ”Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä.”

Työyhteisön johtamisessa oikeudenmukaisuus, totuudellisuus sekä hyvän huomioiminen ja tekeminen kannustavat ja tukevat koko työyhteisöä. Johtajalta odotetaan linjakkuutta ja tasapuolisuutta kaikkia kohtaan. Näistä kiinni pitäminen rakentaa luottamusta. Silloin johtaminen on ennustettavaa, joka puolestaan luo turvallisuutta työyhteisössä. Silloin kasvatat hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä.

Kun hoidat osaltasi seurakunnan hallintoa, pidä silloinkin mielessäsi Efesolaiskirjeen sanat hyvyydestä, oikeudesta ja totuudesta. Kirkko on järjestyksen kirkko. Sitä kuvastaa myös hyvin hoidettu seurakunnan hallinto. Se tukee ja mahdollistaa omalta osaltaan seurakunnan tehtävän toteutumisen. Silloin hyvä sanoma Kristuksesta on kaiken keskellä ja kuuluu Kouvolan seurakunnassa. Silloin seurakunta elää valon lapsina, kaikkien lähimmäisten rinnalla.

Tuija hyvä! Uudessa tehtävässäsi olet muutoksen edessä. Olet hoitanut kirkkoherran virkaa Luumäellä. Kokemuksesi perusteella sinulla on hyvät edellytykset löytää oma paikkasi ja tapasi hoitaa Kouvolan kirkkoherran virkaa. Muista, että et hoida virkaa yksin. Seurakunta on sinut kutsunut ja esirukouksissa kantaa sinua. Työtoverit ja luottamushenkilöt ovat tukenasi.

Virkaanasettamispäiväsi psalmi alkaa sanoilla: ”Minun silmäni katsovat alati Herraan” (Ps. 25:15a). Tässä on kuvattu voimanlähteesi. Saat katsoa Herraan ja luottaa hänen apuunsa. Kristus, kirkon Herra, on kanssasi. Hän on johdattanut sinut tähän paikkaan ja tehtävään. Varmasti monesti koet psalmintekijän tavoin: ”minä olen yksin ja avuton” (Ps. 25:16b). Erityisesti silloin muista, että Jumala varustaa sinut palvelukseensa. Et ole pappina ja kirkkoherrana omien kykyjesi, voimiesi ja ymmärryksesi varassa. ”Minun silmäni katsovat alati Herraan.” Seurakunnan kaitsijakin on viime kädessä ylimmän kaitsijan laumassa ja hänen hoidossaan.

Hyvä seurakunta. Tänään Tuija Nuutinen asetetaan Kouvolan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten.