21.2.2021 Parikkalan kirkossa

Rakkaat kristityt, hyvä Raija.

Parikkalan seurakunnassa on tänään erityinen juhlapäivä, kun pastori Raija Henttonen asetetaan kirkkoherran virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Sinut Raija asetetaan kirkkoherran virkaan poikkeuksellisena aikana. Meitä on täällä kirkossa vain pieni joukko paikan päällä ja muu seurakuntaa pääsee seuraamaan tätä jumalanpalvelusta etäyhteyden kautta. Koronavirusepidemia on tuonut mukanaan myös epävarmuuden ja huolen tulevaisuudesta. Erityisesti tällaisina aikoina kirkon perussanomalle ja -työlle on tarvetta. Olen oppinut tuntemaan tämän seurakunnan hengellisesti juurevana ja elävänä. Sellaisena toivon sen säilyvän. Olkoon Parikkalan seurakunta sinun johdossasi toivon ja tulevaisuudenuskon välittäjä täällä eläville ihmisille.

Kirkkoherran tehtävä on pohjimmiltaan palvelemista: mahdollistaa muiden työntekijöiden, vapaaehtoisten vastuunkantajien ja luottamushenkilöiden kanssa yhdessä seurakuntatyö laajassa seurakunnassa, niin Parikkalassa, Saarella kuin Uukuniemelläkin. Tämä palvelutehtävä on kuin joukkueen valmentamista, saada kaikki toimimaan yhdessä yhteisen tehtävän mukaisesti.

Kirkkoherran johtamistehtävä toteutuu kolmella alueella. Ne ovat seurakunnan hengellinen johtaminen, työyhteisön johtaminen ja hallinnollinen johtaminen. Tässä on hahmotettu se kenttä, johon sinut asetetaan hoitamaan virkaasi Parikkalan seurakunnan kirkkoherrana.

Tähän kirkkoherran tehtäväkenttään sopii hyvin ohjeeksi tämän pyhäpäivän raamatunkohdan sanat Jesajan kirjan ensimmäisestä luvussa: ”Opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolustakaa sorrettua, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.” (Jes. 1:17).

Seurakunnan perustehtävänä on hyvän tekeminen, kertoa Jumalan hyvistä teoista, julistaa sanoin ja teoin hyvää sanomaa – evankeliumia. Tämä toteutuu seurakunnassa monella eri tehtäväalueella.

Hyvän sanoman, evankeliumin eteenpäin vieminen on ihmisten rinnalla kulkemista hyvin erilaisissa elämän tilanteissa. Se on hyvän tekemistä ja hyvän jakamista. Evankeliumin eteenpäin vieminen on myös sorrettujen puolustamista, orpojen ja leskien auttamista. Siis kaikkien niiden rinnalla kulkemista, jotka ovat elämässään kokeneet niin elämän iloa kuin raskaiden kuormien painoa. Kirkkoherran vastuulla on huolehtia, että evankeliumin sanoma saisi kuulua kirkkaana ja selvänä Parikkalan seurakunnassa; että sanoma Kristuksesta kutsuisi, rohkaisisi, ruokkisi, antaisi voimaa tätä elämää ja iankaikkisuutta varten.

Työyhteisön johtamisessa oikeudenmukaisuus sekä hyvän huomioiminen ja tekeminen kannustavat ja tukevat koko työyhteisöä. Johtajalta odotetaan linjakkuutta ja tasapuolisuutta kaikkia kohtaan. Näistä kiinni pitäminen rakentaa luottamusta. Silloin johtaminen on ennustettavaa, joka puolestaan luo turvallisuutta työyhteisössä.

Kun hoidat osaltasi seurakunnan hallintoa, pidä mielessä Jesajan sanat hyvästä ja oikeudenmukaisuudesta sekä heikkojen puolustamisesta. Kirkko on järjestyksen kirkko. Sitä kuvastaa myös hyvin hoidettu seurakunnan hallinto. Se tukee ja mahdollistaa omalta osaltaan seurakunnan tehtävän toteutumisen. Silloin hyvä sanoma Kristuksesta on kaiken keskellä ja kuuluu Parikkalan seurakunnassa. Silloin seurakunta kulkee Vapahtajan askelissa ja kaikkien lähimmäisten rinnalla.

Hyvä Raija. Muista, että et ole pappina ja kirkkoherrana omien kykyjesi, voimiesi ja ymmärryksesi varassa. Seurakunnan kaitsijakin on viime kädessä ylimmän kaitsijan laumassa ja hänen hoidossaan. Elämässäsi, pappisvirassasi ja kirkkoherran tehtävässäsi olet lopulta kaikkivaltiaan Jumalan hyvyyden, avun ja armon varassa. ”Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.” (Ps. 91:4a). Tämä pyhäpäivän psalmitekstissä oleva Jumalan lupaus kantakoon sinua nyt ja kaikkina elämäsi päivinä.

Hyvä seurakunta. Tänään Raija Henttonen asetetaan Parikkalan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten.