Hirvensalmen kirkossa 28.8.2022

Rakkaat kristityt, hyvä kirkkoherra Pasi.

Hirvensalmen seurakunnassa on tänään erityinen juhlapäivä, kun pastori Pasi Kilpeläinen asetetaan kirkkoherran virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Kirkkoherra johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa: ”Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija.” (Matt. 23:11). Tämä lyhyt Jeesuksen opetus tuo esille olennaisen näkökulman kirkkoherran viranhoitoon.

Kirkkoherra on seurakunnan johtaja, mutta johtajuus ei ole itseisarvo, vaan se on seurakuntaa varten. Johtaja on palvelija. Tutkimusten mukaan palveleva johtajuus vahvistaa luottamusta, luovuutta, työhön sitoutumista ja oikeudenmukaisuuden kokemusta. Lisäksi se parantaa tehokkuutta. Palveleva johtaja auttaa muita kasvamaan ja onnistumaan.

Johtaminen on syvimmiltään palvelutehtävä, josta Jeesus antoi esikuvan. Hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan (Matt. 20:28). Palvelevan johtajan ominaisuuksia ovat aitous, nöyryys, rohkeus ja kyky antaa anteeksi. Palveleva johtajuus ei kuitenkaan tarkoita lepsuutta työyhteisössä tai seurakunnassa. Kirkkoherran tehtävä on johtaa ja kantaa vastuuta koko yhteisöstä, tehdä päätöksiä ja pitää niistä kiinni.

Seurakunnan johtajan on muuttuvien olosuhteiden keskellä huolehdittava evankeliumin sanoman apostolisesta aitoudesta ja kirkon siihen perustuvan tehtävän toteutumisesta. Vastuullasi, Pasi, on huolehtia, että seurakunta elää hirvensalmelaisten rinnalla ja keskellä ja että sanoma Kristuksesta kutsuu, rohkaisee, ruokkii, antaa voimaa tätä elämää ja iankaikkisuutta varten.

Kirkkoherran tehtävä on vaativa. Hänen vastuullaan on seurakunnan kokonaisuus. Kirkkoherra joutuu ottamaan vastaan seurakuntaan kohdistuvat odotukset ja kritiikin. Kirkossa ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset edellyttävät kirkkoherralta monenlaisia valmiuksia. Lisäksi johtajuuteen liittyvät paineet sekä viranhaltijan persoonaan ja elämään kytkeytyvät odotukset lisäävät tehtävän haasteellisuutta.

Pasi, sinut asetetaan kirkkoherran virkaan aikana, joka jää historiaan poikkeuksellisena ajanjaksona. Koronaepidemia, sota Ukrainassa ja kiihtyvä ilmastonmuutos ovat tuoneet mukanaan epävarmuuden ja huolen tulevaisuudesta. Lisäksi niin kirkon kuin muun yhteiskunnan muutokset vaikuttavat myös Hirvensalmen seurakunnan elämään. Tässä ei tarvitse kuin viitata vaikkapa Etelä-Savon moniin haasteisiin. Ne koskettavat myös tätä paikkakuntaa ja täällä eläviä ihmisiä. Erityisesti tällaisina aikoina kirkon perussanomalle ja -työlle on tarvetta. Olkoon Hirvensalmen seurakunta sinun johdossasi toivon ja tulevaisuudenuskon välittäjä täällä eläville ihmisille.

Hyvä Pasi. Kun sinut asetetaan Hirvensalmen kirkkoherran virkaan, sinut asetetaan monenlaisten odotusten keskelle. Tehtävään liittyy myös paljon iloa ja myönteisiä puolia. Kirkkoherran virassa saat laittaa käyttöön kaikki lahjasi, taitosi, tietosi ja koko persoonasi. Se on tehtävä, joka koskettaa sinua ihmisenä hyvin kokonaisvaltaisesti, kaikkea sitä, mitä ihmisenä olet. Muista, että olet saanut seurakuntalaisten luottamuksen, kun he ovat valinneet sinut kirkkoherrakseen. Aiemmat kokemuksesi erilaisista seurakunnista ja kirkkoherran viranhoidosta pienessä seurakunnassa ovat apuna Hirvensalmen kirkkoherran viranhoidossa.

Monien odotusten ja paineiden keskellä sinua kantaa Jumalan lupaus, että hän on kanssasi joka päivä (Matt. 28:20). Voit turvata tehtävän antajaan. Et ole omalla asiallasi etkä omien voimiesi ja viisautesi varassa. Olet Jumalan tehtävässä. Hän varustaa siihen virkaan, johon hän kutsuu. ”Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Hyvä seurakunta. Tänään Pasi Kilpeläinen asetetaan Hirvensalmen seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten.