Myllykosken kirkossa 27.2.2022

Rakkaat kristityt, hyvä Timo.

Anjalankosken seurakunnassa on tänään erityinen juhlapäivä, kun teologian tohtori Timo Pokki asetetaan kirkkoherran virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Timo Pokki liittyy tällä seudulla palvelleiden pappien ja kirkkoherrojen pitkään ketjuun. Se merkitsee, että kukin kirkkoherra on vuorollaan jatkanut edeltäjiensä työtä. Yhteydestä seurakunnan historiaan on hyvä olla tietoinen. Se ei tarkoita kaiken aikaisemman toistamista sellaisenaan, vaan perinnön ja jatkuvuuden tunnistamista. Viranhoidon voi rakentaa sen pohjalle. Samalla jokaisen ketjun lenkin, jokaisen kirkkoherran tehtävänä on tunnistaa tämän ajan kysymyksiä ja etsiä niihin vastauksia. Kristuksen kirkon rikkaasta uskon perinnöstä on hyvä ammentaa, mutta työn päämäärän on oltava tulevaisuudessa.

Kirkkoherrojen ketju merkitsee myös sitä, että siihen mahtuu monia erilaisia persoonia. Jokainen on ollut omanlaisensa. Sinäkin, Timo, saat hoitaa virkaa omalla tavallasi ja persoonallasi. Pitkä kokemus pappina, kirkkoherrana ja johtajana sekä vahva teologinen osaaminen ovat vahvuuksiasi. Tunnet myös tämän seudun ja seurakunnat, palaathan tänne juurillesi. Käytä Jumalan sinulle antamia lahjoja tämän seurakunnan hyväksi.

Kirkkoherran moninaiseen ja vastuulliseen tehtävään kohdistuu nykyisin paljon odotuksia. Nykyaika korostaa johtajuuden merkitystä, mutta samalla luo sille paineita. Siksi kirkkoherran on tarpeen pitää huolta erityisesti kahdesta asiasta.

Ensinnä johtajan on muuttuvan toimintaympäristön ja olosuhteiden keskellä huolehdittava kirkon perustehtävän toteutumisesta seurakunnassa. Se on tärkeimpiä tehtäviä. Kirkkoherran vastuulla on huolehtia, että evankeliumin sanoma saisi kuulua kirkkaana ja selvänä Anjalankosken seurakunnassa; että sanoma Kristuksesta kutsuisi, rohkaisisi, ruokkisi, antaisi voimaa ja toivoa tätä elämää ja iankaikkisuutta varten.

Sinut asetetaan kirkkoherran virkaan tilanteessa, joka jää historiaan poikkeusaikana. Koronapandemia on tuonut mukanaan epävarmuuden ja huolen tulevaisuudesta. Sota Ukrainassa on tuonut sodan Eurooppaan. Se herättää pelkoa ja järkytystä. Kannamme yhdessä huolta siitä, miten meille käy. Erityisesti tällaisina poikkeusaikoina kirkon perussanomalle ja -työlle on tarvetta. Olkoon Anjalankosken seurakunta sinun johdossasi toivon ja tulevaisuudenuskon välittäjä täällä eläville ihmisille.

Toiseksi hyvä johtaja lähtee liikkeelle ihmisistä. Seurakunta on ihmisiä varten, jotta he kohtaisivat Jumalan, välittäisivät toisistaan ja huolehtisivat luomakunnasta. Sinut on kutsuttu kaikkien anjalankoskelaisten kirkkoherraksi. Ole siis aktiivinen yhteyksien rakentaja seurakuntalaisiin ja paikkakunnalla asuviin, kaupunkiin ja muihin tämän alueen toimijoihin. Huolehdi, ettei seurakunta käperry sisäänlämpiäväksi pikkupiiriksi, vaan säilyy aktiivisena yhteisönä ja toimijana paikkakunnalla.

Käytännössä kirkkoherran johtamistehtävä toteutuu kolmella alueella. Ne ovat työyhteisön johtaminen, seurakunnan hallinnollinen johtaminen ja seurakunnan hengellinen johtaminen. Tehtäviisi kuuluu myös vastuuta Kouvolan seurakuntayhtymässä. Tässä on hahmotettu se kenttä, johon sinut asetetaan hoitamaan virkaasi Anjalankosken seurakunnan kirkkoherrana. Kirkkoherran tehtävä on pohjimmiltaan palvelemista, ei hallitsemista tai erityisessä arvoasemassa olemista. Kirkkoherran virassa johtajuus ei ole itseisarvo, vaan johtaja on palvelija. Hänen tehtävänsä on mahdollistaa muiden työntekijöiden, vapaaehtoisten vastuunkantajien ja luottamushenkilöiden kanssa seurakuntatyö Anjalankoskella.

Hyvä Timo. Sinut asetetaan kirkkoherran virkaan laskiaissunnuntaina. Kirkkovuodessa tästä alkaa Kristuksen kärsimystie, jota me lähdemme seuraamaan. Tämä tie on kuitenkin toivon tie. Meillä on Vapahtaja, joka tuntee ja tietää meidät perin pohjin. Hän tietää, mitä sinä tarvitset viranhoidossasi ja elämässäsi. Muista tämä kaikkien odotusten ja paineiden keskellä. Voit turvata tehtävän antajaan. Saat luottaa, että hän on kanssasi. Et ole omalla asiallasi etkä omien voimiesi ja viisautesi varassa. Olet Jumalan tehtävässä ja hän varustaa siihen virkaan, johon hän kutsuu.

Hyvä seurakunta. Tänään Timo Pokki asetetaan Anjalankosken seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten.