Kirkkoherra Jari Laulaisen virkaanasettamismessu

Rakkaat kristityt, hyvä Jari.

Asikkalan seurakunnassa on tänään erityinen juhlapäivä, kun pastori Jari Laulainen asetetaan kirkkoherran virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Jari Laulainen liittyy Asikkalan seurakunnassa palvelleiden pappien ja kirkkoherrojen pitkään ketjuun. Se merkitsee, että kukin kirkkoherra on vuorollaan jatkanut edeltäjiensä työtä. Yhteydestä seurakunnan historiaan on hyvä olla tietoinen. Se ei tarkoita kaiken aikaisemman toistamista sellaisenaan, vaan perinnön ja jatkuvuuden tunnistamista. Viranhoidon voi rakentaa sen pohjalle. Samalla jokaisen ketjun lenkin, jokaisen kirkkoherran tehtävänä on tunnistaa tämän ajan kysymyksiä ja etsiä niihin vastauksia. Kristuksen kirkon rikkaasta uskon perinnöstä on hyvä ammentaa, mutta työn päämäärän on oltava tulevaisuudessa.

Pitkä kirkkoherrojen ketju merkitsee myös sitä, että siihen mahtuu monia erilaisia persoonia. Jokainen on ollut omanlaisensa. Sinäkin, Jari, saat hoitaa virka omalla tavallasi ja persoonallasi. Vuosikymmenten kokemus pappina on vahvuutesi. Sinut vuosien takaa tuntevana tiedän, että sinulla on hyvät edellytykset kirkkoherran viranhoitoon. Käytä Jumalan sinulle antamia lahjoja tämän seurakunnan hyväksi.

Kirkkoherran moninaiseen ja vastuulliseen tehtävään kohdistuu nykyisin paljon odotuksia. Nykyaika korostaa johtajuuden merkitystä, mutta samalla luo sille paineita. Siksi kirkkoherran on tarpeen pitää huolta erityisesti kahdesta asiasta.

Ensinnä johtajan on muuttuvan toimintaympäristön ja olosuhteiden keskellä huolehdittava kirkon perustehtävän toteutumisesta seurakunnassa. Se on tärkeimpiä tehtäviä. Kirkkoherran vastuulla on huolehtia, että evankeliumin sanoma saisi kuulua kirkkaana ja selvänä Asikkalan seurakunnassa; että sanoma Kristuksesta kutsuisi, rohkaisisi, ruokkisi, antaisi voimaa tätä elämää ja iankaikkisuutta varten.

Sinut asetetaan kirkkoherran virkaan aikana, joka jää historiaan poikkeusvuotena. Koronaepidemia on tuonut mukanaan epävarmuuden ja huolen tulevaisuudesta. Erityisesti tällaisina aikoina kirkon perussanomalle ja -työlle on tarvetta. Olkoon Asikkalan seurakunta sinun johdossasi toivon ja tulevaisuudenuskon välittäjä täällä eläville ihmisille.

Toiseksi hyvä johtaja lähtee liikkeelle ihmisistä. Seurakunta on ihmisiä varten, jotta he kohtaisivat Jumalan, välittäisivät toisistaan ja huolehtisivat luomakunnasta. Sinut on kutsuttu kaikkien asikkalalaisten kirkkoherraksi. Ole siis aktiivinen yhteyksien rakentaja seurakuntalaisiin ja paikkakunnalla asuviin, kuntaan ja muihin tämän alueen toimijoihin. Huolehdi, ettei seurakunta käperry sisäänlämpiäväksi pikkupiiriksi, vaan säilyy aktiivisena yhteisönä ja toimijana Asikkalassa huolehtien ihmisten ajallisesta ja iankaikkisesta hyvästä.

Käytännössä kirkkoherran johtamistehtävä toteutuu kolmella alueella. Ne ovat työyhteisön johtaminen, seurakunnan hallinnollinen johtaminen ja seurakunnan hengellinen johtaminen. Tässä on hahmotettu se kenttä, johon sinut asetetaan hoitamaan virkaasi Asikkalan seurakunnan kirkkoherrana. Kirkkoherran tehtävä on pohjimmiltaan palvelemista, ei hallitsemista tai erityisessä arvoasemassa olemista. Kirkkoherran virassa johtajuus ei ole itseisarvo, vaan johtaja on palvelija. Hänen tehtävänsä on mahdollistaa muiden työntekijöiden, vapaaehtoisten vastuunkantajien ja luottamushenkilöiden kanssa seurakuntatyö Asikkalassa. Tällaista valmentajan roolia olet itsekin korostanut.

Tämän pyhäpäivän ensimmäisen vuosikerran Vanhan testamentin lukukappaleessa (2. Moos. 4: 10-12) Mooses kamppailee kutsumuksensa kanssa. Hän pohtii, onko hänestä johtajan vaativaan tehtävään ja valittaa, ettei hän ole edes mikään hyvä puhuja. Silloin Jumala sanoo hänelle: ”Mene nyt, minä olen sinun kanssasi, kun puhut, ja neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa.” Jari, muista tämä Jumalan lupaus kaikkien odotusten ja paineiden keskellä. Voit turvata tehtävän antajaan. Saat luottaa, että hän on kanssasi. Et ole omalla asiallasi etkä omien voimiesi ja viisautesi varassa. Olet Jumalan tehtävässä ja hän varustaa siihen virkaan, johon hän kutsuu. ”Mene nyt, minä olen sinun kanssasi, kun puhut, ja neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa.”

Hyvä seurakunta. Tänään Jari Laulainen asetetaan Asikkalan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten.