Tainionkosken kirkossa Imatralla 17.10.2021

Rakkaat kristityt, hyvä Mari ja Arto.

Imatran seurakunnassa on tänään erityinen juhlapäivä, kun pastori Mari Parkkinen asetetaan kirkkoherran virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Mari Parkkinen liittyy Imatran seurakunnassa palvelleiden kirkkoherrojen ketjuun yhdeksäntenä lenkkinä. Se merkitsee, että kukin kirkkoherra on vuorollaan jatkanut edeltäjiensä työtä. Yhteydestä seurakunnan historiaan on hyvä olla tietoinen. Se ei tarkoita kaiken aikaisemman toistamista sellaisenaan, vaan perinnön ja jatkuvuuden tunnistamista. Viranhoidon voi rakentaa sen pohjalle. Samalla jokaisen ketjun lenkin, jokaisen kirkkoherran tehtävänä on tunnistaa tämän ajan kysymyksiä ja etsiä niihin vastauksia. Kristuksen kirkon rikkaasta uskon perinnöstä on hyvä ammentaa, mutta työn päämäärän on oltava tulevaisuudessa.

Kirkkoherran moninaiseen ja vastuulliseen tehtävään kohdistuu nykyisin paljon odotuksia. Nykyaika korostaa johtajuuden merkitystä, mutta samalla luo sille paineita. Lisäksi kulunut puolitoista vuotta ovat merkinneet poikkeusaikaa paitsi seurakunnassa myös koko yhteiskunnassa. Siksi kirkkoherran on tarpeen pitää huolta erityisesti kahdesta asiasta.

Ensinnä johtajan on muuttuvan toimintaympäristön ja olosuhteiden keskellä huolehdittava kirkon perustehtävän toteutumisesta seurakunnassa. Se on tärkeimpiä tehtäviä. Kirkkoherran vastuulla on huolehtia, että evankeliumin sanoma saisi kuulua kirkkaana ja selvänä Imatran seurakunnassa; että sanoma Kristuksesta kutsuisi, rohkaisisi, ruokkisi, antaisi voimaa tätä elämää ja iankaikkisuutta varten. Tätä oletkin, Mari, julkisuudessa korostanut: Sielusta huolehtiminen on kirkon tärkein tehtävä.

Toiseksi hyvä johtaja lähtee liikkeelle ihmisistä. Seurakunta on ihmisiä varten, jotta he kohtaisivat Jumalan, välittäisivät toisistaan ja huolehtisivat luomakunnasta. Sinut on kutsuttu kaikkien imatralaisten kirkkoherraksi. Ole siis aktiivinen yhteyksien rakentaja seurakuntalaisiin ja paikkakunnalla asuviin, kaupunkiin ja muihin tämän alueen toimijoihin. Huolehdi, ettei seurakunta käperry sisäänlämpiäväksi pikkupiiriksi, vaan säilyy aktiivisena yhteisönä ja toimijana Imatralla huolehtien ihmisten ajallisesta ja iankaikkisesta hyvästä.

Tänään asetetaan virkaan myös seurakunnan I kappalainen, rovasti Arto Marttinen. Tässä yhteydessä kiitän sinua, Arto, siitä, että kymmenen vuoden ajan hoidit kirkkoherran virkaa ja siitä osan aikaa myös lääninrovastin tehtävää. Nyt olet halunnut siirtyä kappalaiseksi ja seurakunta on siihen sinut valinnut. Edessäsi on uudenlainen tapa hoitaa papinvirkaa Imatran seurakunnassa.

Kappalaisen virka on omiaan sellaiselle, joka tahtoo hoitaa seurakuntapapin ydintehtäviä. Palaat tietyssä mielessä papinviran juurille, olethan aikaisemminkin hoitanut pitkään kappalaisen virkaa Imatralla. Sinut tuntien ja käymiemme keskustelujen jälkeen uskon, että kappalaisena voit parhaiten palvella lahjoillasi sinulle tärkeää kotiseurakuntaasi ja rakkaita seurakuntalaisiasi.

Tämän pyhäpäivän aiheena on Jeesuksen lähettiläät. Siitä niin kirkkoherran kuin kappalaisen virassa on kyse. Toisen vuosikerran Vanhan testamentin lukukappaleessa (5. Moos. 31:6–8) Mooses kutsuu Joosuan johtajan tehtävään. Hän kehottaa Joosuaa olemaan tehtävässään vahva ja rohkea. Heti sen jälkeen seuraa kuitenkin lupaus: ”Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää.”

Mari ja Arto, muistakaa tämä Jumalan sanan lupaus kaikkien odotusten ja paineiden keskellä ja viranhoidon arjessa. Voitte turvata tehtävän antajaan. Hän kulkee edellänne. Saatte luottaa, että hän on kanssanne. Ette ole omalla asiallanne ettekä omien voimienne ja viisautenne varassa. Olette Jumalan tehtävässä, Jeesuksen lähettiläinä. Hän varustaa siihen virkaan, johon hän kutsuu.

Hyvä seurakunta. Tänään Mari Parkkinen asetetaan Imatran seurakunnan kirkkoherran virkaan ja Arto Marttinen I kappalaisen virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut heidät, ja tuomiokapituli on antanut heille viranhoitomääräyksen näitä virkoja varten.