Rakkaat kristityt, arvoisat seurakunnan uudet luottamushenkilöt, hyvä Jeremias.

Sysmän seurakunnassa on tänään kynttilänpäivänä erityinen juhlapäivä. Seurakunnan uudet luottamushenkilöt siunataan tehtäväänsä. Seurakunnan uusi kirkkoherra Jeremias Sankari asetetaan virkaansa. Samalla tehdään historiaa myös koko hiippakunnassa, kun kirkkoherra Sankari on saanut viranhoitomääräyksen Hartolan ja Sysmän seurakuntien yhteiseen kirkkoherran virkaan.

Jumala on asettanut erilaisia tehtäviä seurakunnan rakentumista varten. Luottamushenkilöille on uskottu erityinen vastuu seurakunnan toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta. Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Sekä luottamushenkilön että kirkkoherran tehtävässä on kyse ennen kaikkea luottamuksesta. Nimensä mukaisesti luottamushenkilön toiminta perustuu siihen luottamukseen, jota seurakuntalaiset ovat teille osoittaneet. Samoin Sysmän seurakunta on osoittanut suurta luottamusta kutsuessaan sinut, Jeremias, kirkkoherran virkaan. Jo aiemmin samoin on tapahtunut Hartolassa. Jokaisen papin ja erityisesti kirkkoherran tulee muistaa, että seurakunta ei ole minua varten, vaan minä olen seurakuntaa varten. Kirkkoherra on kutsuttu koko seurakunnan palvelijaksi, kaikkien paimeneksi. Sysmän seurakuntaa ajatellessani pidän tätä erityisen tärkeänä. Kirkkoherran ja luottamushenkilön tehtävänä on rakentaa luottamusta seurakunnassa. Pitäkää huolta koko seurakunnasta, siis kaikista sysmäläisistä ja seurakunnan kokonaisedusta. Kirkkoherran tulee osoittautua saamansa luottamuksen arvoiseksi. Mittapuuna on kaksi asiaa: viran tehtävä ja seurakuntalaisten hyvä. Ajattele ensi sijassa sitä tehtävää, johon sinut tänään asetetaan, ja ajattele sitten seurakuntalaistesi etua, heidän ajallista ja iankaikkista hyväänsä.

Seurakunnan osoittaman luottamuksen lisäksi tärkeää on se, millainen luottamus kirkkoherralla ja luottamushenkilöllä itsellään on ja miten hän sen osoittaa. Luottakaa rohkeasti omiin taitoihinne ja kykyihinne. Rakentakaa luottamusta työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kesken, huolehtikaa omalta osaltanne luottamuksesta seurakuntalaisiin.

Sinulta, Jeremias, kysytään tänään neljästi ”tahdotko”. Vastaavaa sinulta kysyttiin, kun annoit pappislupauksesi. Nyt kysymykset liittyvät kirkkoherran johtamistehtävään. Vastaukset ovat sinulle ja seurakunnalle tärkeitä. Vielä tärkeämpiä ovat silti ensimmäiseen kysymykseen sisältyvät sanat ”Jumalan avulla” ja lupausten antamista seuraava rohkaiseva kehotus ”Jumala auttakoon sinua”. Ne muistuttavat kolmannesta, kaikista tärkeimmästä luottamuksesta.

Toisessa Korinttilaiskirjeessä apostoli Paavali sanoo: ”Tällaisen luottamuksen Jumalaan on Kristus saanut meissä aikaan. En tarkoita, että kykenisimme ajattelemaan mitään omin päin, mitään mikä olisi peräisin meistä itsestämme. Meidän kykymme on peräisin Jumalalta.” (2 Kor. 3:4-5). Kirkkoherrana saat tukeutua siihen, että Jumala luottaa sinuun. Hän on kutsunut sinut pappisvirkaan ja johdattanut nyt Sysmän ja Hartolan seurakuntien yhteiseksi kirkkoherraksi. Myös lahjasi, taitosi ja kykysi ovat Jumalan lahjaa. Kirkkoherran tehtävässä saat laittaa ne kaikki käyttöön. Samalla tavalla te luottamushenkilöt saatte uskoa, että Jumala luottaa teihin ja te saatte luottaa häneen. Suomenkielessä luottaa-verbi on alun perin tarkoittanut nojaamista ja turvautumista. Se siis merkitsee, että kirkkoherrana ja luottamushenkilönä ette ole omalla asiallanne ettekä omien voimienne, kykyjenne tai viisautenne varassa. Olette Jumalan tehtävässä. Hän varustaa siihen virkaan ja tehtävään, johon hän kutsuu. Häneen saatte nojata ja turvautua.

Hyvä seurakunta. Tänään otamme vastaan ne, jotka on kutsuttu luottamushenkilöiksi Sysmän seurakunnassa. Rukoilemme, että Jumala antaisi heille siunauksensa. Tänään Jeremias Sankari asetetaan Hartolan ja Sysmän seurakuntien yhteiseen kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten. Pyydän nyt notaaria lukemaan kirkkoherra Sankarille annettavan viranhoitomääräyksen.