Rakkaat kristityt, hyvä Hannu.

Lappeenrannan seurakunnassa on tänään juhlapäivä, kun kirkkoherra Hannu Haikonen asetetaan virkaan.

Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Lappeenrannan uuden kirkkoherran virkaanasettaminen osuu kirkkovuodessa marianpäivään. Monien Raamatun henkilöiden tavoin Maria asettuu kokonaan Jumalan käytettäväksi. Hän tekee sen tietoisesti ja ilmaisee oman suostumuksensa: ”Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.” (Luuk. 1:38).

Marian sanoissa on kirkkoherran tehtävään kolmenlainen sanoma. Ensinnä kirkkoherra on johtajana seurakuntaa varten. Pappina ihminen asettuu kokonaan Jumalan käytettäväksi. Kun seurakunta kutsuu hänet johtajakseen, hänen on välttämätöntä muistaa, ettei kirkkoherran virka ole häntä itseään tai hänen tavoitteitaan varten. Kirkkoherran johtajuus on seurakuntaa varten, sen jäsenten ajallista ja iankaikkista hyvää varten.

Toiseksi Marian sanat korostavat palvelemista. Kirkkoherran tehtävä on pohjimmiltaan palvelemista, ei hallitsemista tai erityisessä arvoasemassa olemista. Kirkkoherran virassa johtajuus ei ole itseisarvo, vaan johtaja on palvelija. Hänen tehtävänsä on mahdollistaa muiden työntekijöiden, vapaaehtoisten vastuunkantajien ja luottamushenkilöiden kanssa se, että ihmisissä syntyisi usko Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin.

Kolmanneksi Marian sanat korostavat Jumalan antamaa tehtävää. Seurakunnan johtajan on muuttuvan toimintaympäristön ja olosuhteiden keskellä huolehdittava kirkon perustehtävän toteutumisesta. Se on kirkkoherran tärkeimpiä tehtäviä. Kirkkoherran vastuulla on huolehtia, että evankeliumin sanoma saisi kuulua kirkkaana ja selvänä Lappeenrannan seurakunnassa; että sanoma Kristuksesta kutsuisi, rohkaisisi, ruokkisi, antaisi voimaa tätä elämää ja iankaikkisuutta varten.

Hyvä Hannu, kirkkoherran moninaiseen ja vastuulliseen tehtävään kohdistuu nykyisin paljon odotuksia. Käytännössä kirkkoherran johtamistehtävä toteutuu kolmella alueella. Ne ovat työyhteisön johtaminen, seurakunnan hallinnollinen johtaminen ja seurakunnan hengellinen johtaminen. Oman lisänsä tähän tuovat vastuut seurakuntayhtymässä. Tässä on hahmotettu se kenttä, jossa hoidat virkaasi Lappeenrannan seurakunnan kirkkoherrana. Lähtökohdat viranhoitoon ovat sinulla hyvät. Tunnet Lappeenrannan jo entuudestaan, onhan tämä kotikaupunkisi. Täällä olet jo pitkään työskennellyt seurakuntapappina eri seurakunnissa.

Johtamiseen liittyy paljon tekemistä, mutta tärkeää siinä on myös oleminen. Onpa jopa sanottu, että johtaminen ei ole ensisijaisesti tekemistä, vaan olemista. Johtajan tehtävänä on näkyä, erottua ja edustaa sitä yhteisöä, jonka palveluksessa on. Tämä erilaisuus merkitsee aina myös yksinäisyyttä. Se on osa johtajuutta. Tehtävään kuuluu yksinäisyyden hyväksyminen. Silti muista, että kirkkoherra ei hoida virkaansa yksin. Siihen tarvitaan työtovereiden ja luottamushenkilöiden tukea ja yhteistyötä sekä seurakuntalaisten luottamusta ja esirukousta.

Elämässäsi, pappisvirassasi ja kirkkoherran tehtävässäsi olet lopulta Jumalan hyvyyden, avun ja armon varassa. Hän on kanssasi kaikissa vaiheissa. Hän johdattaa ja ohjaa sinua. Muista tämän juhlapäivän antifonin sanat, jotka ovat Vanhan testamentin Hannan kiitosvirrestä: ”Sydämeni riemuitsee Herrasta. Herra nostaa minun pääni pystyyn.” (1. Sam. 2:1). Jumalan läsnäolo kantakoon sinua nyt ja kaikkina elämäsi päivinä.

Hyvä seurakunta. Tänään Hannu Haikonen asetetaan Lappeenrannan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten. Pyydän nyt notaaria lukemaan kirkkoherra Haikoselle annettavan viranhoitomääräyksen.