Rakkaat kristityt, hyvä Anna-Tiina.

Kymin seurakunnassa on tänään juhlapäivä, kun kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen asetetaan virkaansa. Hän liittyy siihen pitkään ketjuun kirkkoherroja, jotka ovat hoitaneet tätä seurakuntaa.

Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Kymin seurakunnan uuden kirkkoherran virkaanasettamispäivän epistolateksti on apostoli Paavalin kirjeestä Filippin seurakunnalle (Fil. 1:6-11). Siinä apostoli kuvaa osuvalla tavalla myös kirkkoherran viranhoitoon liittyviä keskeisiä asioita.

Ensinnä Paavali sanoo: ”Rukoilen myös, että teidän rakkautenne kasvaisi ja yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen ja harkintaan, niin että osaisitte erottaa, mikä on tärkeää.” Kirkkoherran moninaiseen ja vastuulliseen tehtävään kohdistuu nykyisin paljon odotuksia. Kaikkien näiden odotusten keskellä on tärkeintä erottaa tärkein. Seurakunnan johtajan on muuttuvan toimintaympäristön ja olosuhteiden keskellä huolehdittava kirkon perustehtävän toteutumisesta. Se on kirkkoherran tärkeimpiä tehtäviä. Kirkkoherran vastuulla on huolehtia, että evankeliumin sanoma saisi kuulua kirkkaana ja selvänä Kymin seurakunnassa; että sanoma Kristuksesta kutsuisi, rohkaisisi, ruokkisi, antaisi voimaa tätä elämää ja iankaikkisuutta varten.

Toiseksi apostoli rukoilee, että ”säilyisitte puhtaina ja moitteettomina odottaessanne Kristuksen päivää”. Kirkkoherran kaitsijan tehtävään kuuluu pitää huolta siitä, että seurakunnan elämä on Jumalan tahdon mukaista. Siihen tarvitaan yhtäältä tietoa ja taitoa, toisaalta rohkeutta ja kypsyyttä pitää esillä seurakuntaa rakentavia asioita ja arvoja. Tähän liittyy myös tehtäväsi työyhteisön johtajana. Kirkkoherrana paikkasi ja asemasi on muuttunut työtovereiden keskellä. Kirkkoherran tehtävä on pohjimmiltaan palvelemista, ei hallitsemista tai erityisessä arvoasemassa olemista. Kirkkoherran virassa johtajuus ei ole itseisarvo, vaan johtaja on palvelija. Hänen tehtävänsä on mahdollistaa muiden työntekijöiden, vapaaehtoisten vastuunkantajien ja luottamushenkilöiden kanssa seurakuntatyö Kymissä. Tähän sinulla, Anna-Tiina, on hyvät edellytykset, tunnethan seurakunnan entuudestaan ja olet hoitanut kirkkoherran tehtävääkin jo jonkun aikaa.

Kolmanneksi Paavali pyytää, että ”tuottaisitte Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi runsain mitoin hyvää hedelmää, jonka saa aikaan Jeesus Kristus”. Seurakunta ei ole olemassa itseään, organisaatiotaan, hallintoaan tai työntekijöitään varten. Seurakunnan tehtävä on toimia tässä maailmassa siten, että ihmisissä syntyisi usko Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin. Kirkkoherra on johtajana seurakuntaa varten. Pappina ihminen asettuu kokonaan Jumalan käytettäväksi. Kun seurakunta kutsuu hänet johtajakseen, hänen on välttämätöntä muistaa, ettei kirkkoherran virka ole häntä itseään tai hänen tavoitteitaan varten. Kirkkoherran johtajuus on seurakuntaa varten, sen jäsenten ajallista ja iankaikkista hyvää varten.

Kaikki tämä edellä kuultu kuulostaa kovin vaativalta. Siksi muista, että kirkkoherra ei hoida virkaansa yksin. Siihen tarvitaan työtovereiden ja luottamushenkilöiden tukea ja yhteistyötä sekä seurakuntalaisten luottamusta ja esirukousta.

Elämässäsi, pappisvirassasi ja kirkkoherran tehtävässäsi olet lopulta Jumalan hyvyyden, avun ja armon varassa. Hän on kanssasi kaikissa vaiheissa. Hän johdattaa ja ohjaa sinua. Epistolateksti alkaa apostolin sanoilla: ”Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä.”Tämä Jumalan oma lupaus ja hänen siunaava läsnäolonsa kantakoon sinua nyt ja kaikkina elämäsi päivinä.

Hyvä seurakunta. Tänään Anna-Tiina Järvinen asetetaan Kymin seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten. Pyydän nyt notaaria lukemaan kirkkoherra Järviselle annettavan viranhoitomääräyksen.