Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien piispojen kannanotto liittyen Saimaan vesistön kaivossuunnitelmiin

Luonnon ja ihmisen puolesta

Saimaan vesistöalueen kaivosvaltaukset ja -suunnitelmat ovat herättäneet voimakasta julkista keskustelua. Keskustelijoiden joukon nopea kasvaminen osoittaa, kuinka merkittävästä asiasta on kyse. Erityisesti Heinävedelle kaavailtu grafiittikaivoshanke koskettaa koko pohjoisen Saimaan aluetta ja ylittää siten kuntien, maakuntien ja hiippakuntien rajat.

Heinäveden kaivoshankkeessa punnintaa joudutaan tekemään erityisesti luonnon suojelemiseen ja ihmisten työllistämiseen liittyvien arvojen välillä.

Ihminen tarvitsee elääkseen työtä ja toimeentuloa. Vireä yritystoiminta luo edellytyksiä hyvälle elämälle. Erityisen tärkeää se on Itä-Suomessa. Olemme nähneet, kuinka varsinkin kasvukeskusten ulkopuolella väki vähenee ja työpaikkojen määrä supistuu. Samalla myös palveluverkosto harvenee. Kaivosyritysten tarkoitus on tuottaa omistajilleen voittoa, ja paikalliset ihmiset odottavat niiltä erityisesti työpaikkoja.

Ihmisellä on oikeus käyttää hyödyksi luomakunnan lahjoja, Raamatun kielellä ”viljellä” luomakuntaa. Kaikki elinkeinoelämä jättää aina jonkinlaisen jäljen luontoon. Meillä on velvollisuus arvioida jokaisessa tilanteessa, voidaanko teollisuuden tuomat hyödyt sovittaa yhteen luontoarvojen kanssa.

Tiedot Heinäveden kaivoshankkeen ympäristövaikutuksista ovat alustavia ja kaipaavat selventämistä. Nyt saatavilla olevat tiedot herättävät oikeutettuja kysymyksiä ja huolia.

Suunnitellulta kaivosalueelta olisi suora yhteys Saimaan vesistöön ja sen ainutlaatuiseen luontoon. Se tarjoaisi työpaikkoja yhden sukupolven ajan, mutta sen ympäristövaikutusten kanssa joutuisivat kymmenet tuhannet ihmiset elämään monen sukupolven ajan, alueen eläimistä ja kasveista puhumattakaan. Pahimmillaan vahingot luonnolle ovat peruuttamattomia.

Ihmisellä on myös velvollisuus suojella ympäristöä, Raamatun kielellä ”varjella” luomakuntaa. Meidän on elettävä sopusoinnussa luomakunnan kanssa ja sen asettamissa rajoissa. Tähän kehykseen kaiken elinkeinotoiminnan on alistuttava. Sama koskee omia kulutustottumuksiamme. Toimiessamme luonnon puolesta toimimme myös ihmisen puolesta.

Uskomme, että myös kaivoshankkeiden edistäjät ja tukijat tahtovat hyvää. Nyt saatavilla tiedoilla hankkeeseen liittyy kuitenkin monia ongelmia ja liian suuria riskejä. Liitymme heihin, jotka kantavat huolta esillä olleiden kaivoshankkeiden pitkän aikavälin seurauksista pohjoisen Saimaan ainutlaatuiselle luonnolle ja alueen asukkaille. On tärkeää, että keskustelu jatkuu ja että hankkeen ympäristövaikutuksista saadaan uskottavia lisäselvityksiä. Todistustaakka on kaivosyhtiöillä, ei alueen asukkailla.

Yritystoimintaa on kehitettävä siten, että sen vaikutukset voidaan sovittaa yhteen Saimaan alueen korvaamattomien luontoarvojen kanssa. Siksi on yhteisvastuullisesti ja aktiivisesti etsittävä tapoja tukea ja kehittää alueita, joissa työpaikat ja palvelut uhkaavat kadota. Tarvitaan viisautta luoda työtä, joka turmelemisen sijasta varjelee ja ennallistaa luontoa. Vireillä olevassa kaivoshankkeessa tämä ei näytä toteutuvan.

Jari Jolkkonen                    Kuopion hiippakunnan piispa

Seppo Häkkinen                 Mikkelin hiippakunnan piispa