Rakkaat kristityt, hyvä Ulla.

 Rautjärven seurakunnassa on tänään juhlapäivä, kun kirkkoherra Ulla Soikkeli asetetaan virkaan. Seurakunnalla on jälleen vakinainen kirkkoherra. Se tuo vakautta monella tavalla tuntemattoman tulevaisuuden edessä.

 Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

 Kirkkoherran moninaiseen ja vastuulliseen tehtävään kohdistuu nykyisin paljon odotuksia. Kirkkomme ja seurakuntamme ovat muutosten keskellä. Rautjärvellä on jouduttu tottumaan muutoksiin. Seurakunta on kokenut rajan ilot ja kirot. Sitä on jaettu ja yhdistelty historian eri vaiheissa. Nyt seurakunta toimii Simpeleen ja Rautjärven kirkkoalueina. Muutoksen yhtenä mittarina on seurakunnan jäsenmäärän kehitys. Rautjärven ja Simpeleen seurakuntien yhdistyessä vuoden 1999 alusta seurakuntaan kuului yli tuhat jäsentä enemmän kuin nyt. Seurakunta on joutunut elämään taloudellisesti niukkaa aikaa jo pitkään. Ja edessä on mahdollisesti yksi kirkkomme historian suurimpia muutoksia, mikäli valmistelussa oleva uusi seurakuntayhtymämalli toteutuu. Sen mukaan kaikkien seurakuntien on kuuluttava seurakuntayhtymiin.

 Muutosaika korostaa johtajuuden merkitystä, mutta samalla luo sille paineita. Siksi kirkkoherran on tarpeen erityisesti pitää huolta kahdesta asiasta. Ensinnä johtajan on muuttuvan toimintaympäristön ja olosuhteiden keskellä huolehdittava kirkon perustehtävän toteutumisesta seurakunnassa. Se on kirkkoherran tärkeimpiä tehtäviä. Toiseksi hyvä johtaja lähtee liikkeelle ihmisistä. Seurakunta on ihmisiä varten, jotta he kohtaisivat Jumalan, välittäisivät toisistaan ja huolehtisivat luomakunnasta. Sinut on kutsuttu koko seurakunnan papiksi.

 Käytännössä kirkkoherran johtamistehtävä toteutuu kolmella alueella. Ne ovat työyhteisön johtaminen, seurakunnan hallinnollinen johtaminen ja seurakunnan hengellinen johtaminen. Tässä on hahmotettu se kenttä, jossa sinä, Ulla, hoidat virkaasi Rautjärven seurakunnan kirkkoherrana. Lähtökohdat kirkkoherran viranhoitoon ovat sinulla hyvät. Tunnet Rautjärven jo entuudestaan, olethan palvellut seurakuntaa niin diakonina kuin pappina sekä asunut pitkään täällä.

 Johtamiseen liittyy paljon tekemistä, mutta tärkeää siinä on myös oleminen. Onpa jopa sanottu, että johtaminen ei ole ensisijaisesti tekemistä, vaan olemista. Johtajan tehtävänä on näkyä, erottua ja edustaa sitä yhteisöä, jonka palveluksessa on. Tämä erilaisuus merkitsee aina myös yksinäisyyttä. Se on osa johtajuutta. Tehtävään kuuluu yksinäisyyden hyväksyminen. Silti muista, että kirkkoherra ei hoida virkaansa yksin. Siihen tarvitaan työtovereiden ja luottamushenkilöiden tukea ja yhteistyötä sekä seurakuntalaisten luottamusta ja esirukousta.

 Tämän sunnuntain psalmin antifonina on kehotus: ”Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan!” (Ps. 105:1). Antifoni on erityisesti vuoropsalmin alussa ja lopussa psalmitekstiin liitetty lyhyt teksti, joka liittyy kirkkovuoden ajankohtaan. Se antaa sävyn koko sitä seuraavalle psalmitekstille. Kirkkoherran virkaanasettamismessussa se samalla antaa sävyn ja suunnan sinun, Ulla, viranhoidollesi. Siinä on kolme tärkeää juonnetta.

 Ensimmäinen on kiitos ja kiitollisuus: ”Kiittäkää Herraa.” Saat kiittää Jumalaa siitä, että hän on johdattanut sinut Rautjärven kirkkoherranvirkaan. Kiitollisuus kohdistuu myös kaikkeen siihen hyvään, jota Jumalalta olet saanut. Toiseksi se muistuttaa avusta ja turvasta: ”Huutakaa avuksi hänen nimeään.” Niin omassa ja läheistesi elämässä kuin seurakunnan vaiheissa voit pyytää avuksesi Jumalaa. Et hoida virkaasi oman viisautesi ja voimiesi varassa. Kolmanneksi se kertoo perustehtävästä, joka ei saa koskaan unohtua: ”Kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan!” Jumalan pelastusteoista kertominen sanoin ja teoin on sinun tehtäväsi. Samalla sinun on huolehdittava siitä, että se pysyy koko yhteisön tehtävänä ja tavoitteena.

 Elämässäsi, pappisvirassasi ja kirkkoherran tehtävässäsi olet lopulta Jumalan hyvyyden, avun ja armon varassa. Hän on kanssasi kaikissa vaiheissa. Hän johdattaa ja ohjaa sinua. Jumalan läsnäolo kantakoon sinua nyt ja kaikkina elämäsi päivinä.

 Hyvä seurakunta. Tänään Ulla Soikkeli asetetaan Rautjärven seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle valtakirjan tätä virkaa varten. Pyydän nyt notaaria lukemaan kirkkoherra Soikkelille annettavan valtakirjan.