Kirkkoherra Ann-Maarit Joenperän ja diakoni Taava Kousan virkaanasettamismessu

Rakkaat kristityt, hyvät Ann-Maarit ja Taava.

Mäntyharjun seurakunnassa on tänään kolmantena adventtina erityinen juhlapäivä, kun kirkkoherra Ann-Maarit Joenperä ja diakoni Taava Kousa asetetaan virkaan.

Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Kirkko on uskon ja rakkauden yhteisö. Siksi diakonia on sen keskeinen tehtävä. Toteuttaakseen tarkoitustaan kirkko kutsuu työntekijöitä myös diakonian virkaan. Seurakunnan ja sen jäsenten tulee ”harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustavan avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.” (KJ 4:3) Diakonian viranhaltijan toiminta on seurakunnassa hyvin monimuotoista. Siinä yhdistyvät käytännön avustamiseen ja hengelliseen hoitoon sosiaalityön ja terveydenhuollon ulottuvuuksia. Se merkitsee myös yhteiskunnallisiin rakenteisiin vaikuttamista.

Kirkkoherran ja diakonian virkoja ei tule kuitenkaan ensisijaisesti arvioida niiden tehtävistä käsin. Lähtökohtana on, mitä kirkko on ja miten Kristus toimii maailmassa. Mitä on Mäntyharjun seurakunta ja miten Kristus toimii Mäntyharjulla? Tähän kolmannen adventin yksi raamatunkohta tuo tärkeän näkökulman: ”Meitä on siis pidettävä Kristuksen palvelijoina, joiden huostaan on uskottu Jumalan salaisuudet. Siltä, jolle on jotakin uskottu, vaaditaan, että hän osoittautuu luottamuksen arvoiseksi.” (1. Kor. 4:1-2)

Te, Ann-Maarit ja Taava, olette Kristuksen palvelijoita. Teidän huostaanne on uskottu Jumalan salaisuudet, toisin sanoen evankeliumin lahja ja ilosanoma. Diakonin ja kirkkoherran on tarpeen pitää huolta erityisesti kahdesta asiasta. Ensinnä muuttuvan toimintaympäristön ja olosuhteiden keskellä on huolehdittava kirkon perustehtävän toteutumisesta seurakunnassa. Teille on uskottu hoidettavaksenne ja julistettavaksenne evankeliumin lahja täällä Mäntyharjulla. Se tapahtuu eri tavoin, sanoin ja teoin. Pitäkää ydintehtävä kirkkaana mielessänne. Toiseksi muistakaa ihminen. Seurakunta on ihmisiä varten, jotta he kohtaisivat Jumalan, välittäisivät toisistaan ja huolehtisivat luomakunnasta. Teidät on kutsuttu palvelemaan koko seurakuntaa. Huostaanne on uskottu Jumalan salaisuudet, jotta evankeliumin ilosanoma ja Jumalan rakkaus ulottuisi kaikkialle ja kaikille, sinnekin missä hätä on suurin ja elämänilo kadoksissa. Palvelkaa teille uskotuilla lahjoilla kaikkia mäntyharjulaisia.

Apostolin sanat muistuttavat myös viranhoitoon liittyvästä vastuusta. ”Siltä, jolle on jotakin uskottu, vaaditaan, että hän osoittautuu luottamuksen arvoiseksi.” Virka on aina enemmän kuin sen haltija. Se edellyttää vastuullisuutta ja huolellisuutta. Samalla on tärkeä muistaa, ettei kirkkoherra eikä diakoni hoida virkaansa yksin. Siihen tarvitaan työtovereiden ja luottamushenkilöiden tukea ja yhteistyötä sekä seurakuntalaisten luottamusta ja esirukousta. Tällaista luottamusta Mäntyharjun seurakunta on osoittanut kutsuessaan teidät palvelukseensa. Samanlaista luottamusta on Jumala osoittanut teille kutsuessaan teidät kirkkonsa työhön. Siksi saatte luottaa siihen, että Jumalan kutsu kantaa. Elämässänne, virassanne ja kirkkoherran tai diakonin tehtävässä olette lopulta Jumalan hyvyyden, avun ja armon varassa. Hän on kanssanne kaikissa vaiheissa. Hän johdattaa ja ohjaa teitä. Jumalan läsnäolo kantakoon teitä nyt ja kaikkina elämänne päivinä.

Hyvä seurakunta. Tänään teologian tohtori Ann-Maarit Joenperä asetetaan Mäntyharjun seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten. Pyydän nyt notaaria lukemaan kirkkoherra Joenperälle annettavan viranhoitomääräyksen.

Tänään Mäntyharjun seurakunta ottaa vastaan uuden diakonian viranhaltijan Taava Kousan. Seurakunta on kutsunut hänet palvelukseensa ja hän on saanut tehtävään valtuutuksen. Diakoni Kousa siunataan tässä messussa tehtäväänsä. Pyydän nyt notaaria lukemaan Mäntyharjun seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksen.