Puhe konfessori Jouko M.V. Heikkisen virkaanasettamisessa 14.5.2012 Jyväskylän Vesalassa

Rakkaat kristityt, hyvä Jouko.

Suomen evankelis-luterilaisella Rukousveljestöllä on tänään juhlapäivä, kun teologian tohtori, kirkkoherra Jouko Heikkinen asetetaan konfessorin virkaan. Konfessori on veljestön esimies. Hänen tehtävänään on yhdessä jäsenten kanssa huolehtia veljestön päämäärien saavuttamisesta ja tukea veljiä heidän kilvoituksessaan. Veljestön merkitys on ennen kaikkea siinä, että se auttaa jäseniään harjaantumaan Jumalan palvomisessa, yhteisessä rukouksessa, meditaatiossa, teologisessa reflektiossa ja pappisviran käytännöllisessä harjoittamisessa. Tässä on konfessorin tehtäväkenttä.

Konfessorin moninaiseen ja vastuulliseen tehtävään kohdistuu paljon odotuksia. Esimiehen on huolehdittava neljästä asiasta.

Ensinnä konfessorin tehtävänä on muistuttaa, miksi rukousveljestö on olemassa, mikä on sen olemus ja perustehtävä. Esimies on tehtävätietoisuuden ylläpitäjä. Vain olemuksestaan tietoinen veljestö voi uudistaa kirkkoa. Toiseksi konfessorin tehtävä on vaalia yhteyttä. Esimiehen on huolehdittava organisaation rajoista. Samalla hänen on liikuttava rajan molemmilla puolin ja rakennettava yhteyttä. Näin veljestö voi toimia kirkon uudistumisen hyväksi. Kolmanneksi konfessorin tehtävänä on veljestön sisäisen eheyden ja toimivuuden säilyttäminen. Tähän liittyy vahvasti jäsenistön hyvinvoinnista huolehtiminen ja veljien tukeminen. Neljänneksi konfessorin tehtävänä on huolehtia päätöksenteosta. Esimiehen vastuulla on huolehtia, että tarvittavat päätökset ja ratkaisut tehdään oikein ja ajallaan. Hänen on katsottava veljestön kokonaisetua.

Konfessori ei hoida virkaansa yksin. Siihen tarvitaan veljien tukea ja yhteistyötä sekä koko veljestön luottamusta ja esirukousta. Tämän viikon psalmissa psalmintekijä kertoo, kuinka Herra ”nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askelteni alle” (Ps. 40:3b). Hänen kokemuksensa on, kuinka ”hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan” (Ps. 40:5a). Hän toteaa, kuinka ”sinä olet tehnyt suuria tekoja, sinä ajattelet meidän parastamme” (Ps. 40:6b). Tällaiset lupaukset kantavat sinua, Jouko. Elämässäsi, pappisvirassasi ja konfessorin tehtävässäsi olet lopulta Jumalan hyvyyden, avun ja armon varassa. Hän on kanssasi kaikissa vaiheissa. Jumalan läsnäolo kantakoon sinua nyt ja kaikkina elämäsi päivinä.

Hyvä veljestö. Tänään Jouko Heikkinen asetetaan Suomen evankelis-luterilaisen Rukousveljestön konfessorin virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Veljestö on kutsunut hänet ja hänelle annetaan valtakirjan tätä tehtävää varten. Pyydän nyt hallituksen puheenjohtajaa lukemaan konfessori Heikkiselle annettavan valtakirjan.

Seppo Häkkinen