Hyvinvointi syntyy välittämisestä

”Te löydätte lapsen.” Luukkaan jouluevankeliumissa enkeli ilmoitti paimenille merkin syntyneestä Vapahtajasta. Enkelin ilmoitus on vahva viesti lasten puolesta. Sitä on syytä kuunnella tarkkaan.

Lasten huostaanotot ovat lisääntyneet. Vuoden 2011 aikana oli huostassa yli 10 500 lasta. Kodin ulkopuolelle oli vuoden aikana sijoitettuna yli 17 000 lasta ja nuorta. Lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli noin 81 500 lasta ja nuorta. Kaikki nämä luvut kasvoivat viime vuonna. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lukumäärä on vuosikymmenessä lisääntynyt 50 prosenttia.

Lapsiperheköyhyys koskee Suomessa yli 130 000 lasta. Suurimpia toimeentulovaikeuksia on yksinhuoltajilla, joista joka neljäs on joutunut turvautumaan toimeentulotukeen. Myös pienten lasten perheillä ja monilapsisilla perheillä on keskimääräistä enemmän köyhyyttä.

Perheiden ahdingossa näkyy elämäntilanteen kuormittavuus, taloudelliset huolet, työelämän vaativuus, pärjäämisen pakko ja ulkoapäin tulevat vaatimukset, jotka kuormittavat perheen ihmissuhteita.

* * *

Nykyisen hallituksen ohjelmassa todetaan, että ”hyvinvointi syntyy työstä”. Tämä on totta. Työ luo edellytyksiä toimeentuloon ja hyvään elämään. Se ei kuitenkaan yksin riitä hyvinvoinnin takaajaksi.

Kirkon kasvatus- ja perhetyön ruohojuuritason kokemuksen mukaan hyvinvointi syntyy ensisijaisesti välittämisestä. Lapsi tarvitsee aikaa ja turvallisuutta, jotta hän voisi kasvaa ikävaiheensa ja omien edellytystensä mukaisesti. Lapsuus tarvitsee kasvurauhaa. Sen ovat niin arkikokemus kuin kehityspsykologinen tutkimustietokin osoittaneet.

Tehokkuus- ja kilpailuyhteiskunnassa on muistettava lapsuuden arvo ja lapsen kokonaisvaltaisen kasvun merkitys. Liian varhain tulevat ja liian isot vaatimukset tappavat luovuuden ja tukahduttavat kehityksen. Tältä pohjalta ei rakenneta maamme hyvinvointia eikä lisätä kansainvälistä kilpailukykyä.

Uutta varhaiskasvatuslakia valmisteltaessa on huolehdittava lapsen kasvurauhan turvaamisesta. Lasta ei saa pitää tulevana yhteiskunnan tuotantotekijänä, joka laitetaan mahdollisimman varhain koulutusputkeen. Jos varhaiskasvatus nähdään vain osana tehokasta koulutusjatkumoa, vaarana on kadottaa lapsuus.

* * *

”Te löydätte lapsen” on kehotus toimia lasten hyvinvoinnin puolesta. Hyvään elämään kuuluu myös lapsen oikeus uskoon ja Jumalaan. Tätä oikeutta emme saa riistää lapsiltamme. Pienestä pitäen opittu luottamus Jumalaan kantaa läpi elämän. Joulunaika tarjoaa hyvän mahdollisuuden pitää esillä kristinuskon perusasioita.

Lapsen oikeudet ovat aikuisen velvollisuuksia. Joulun sanoma johtaa toimimaan lapsen hyväksi, lähellä ja kaukana. Hyvinvointi syntyy välittämisestä.

Seppo Häkkinen