Puhe Itä-Häme –lehden toimitilojen siunaamisessa 25.10.2012 Heinolassa

”Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.” Tämä Journalistin ohjeiden (2011) kahdeksas kohta kuvaa sitä työtä, jota näissä Itä-Hämeen toimitiloissa tehdään. Totuutta on kutsuttu journalismin tärkeimmäksi arvoksi. Näin lehden toimitusta voi kutsua totuuden taloksi tai totuuden huoneeksi.

Ei ole sattumaa, että totuus on noussut viime aikojen mediaeettisen keskustelun teemaksi. Elämme tiedonvälityksen kannalta paradoksin keskellä. Saamme joka hetki yhä enemmän yhä yksityiskohtaisempia tietoja siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Silti emme välttämättä tiedä, mistä kaiken kaikkiaan on kysymys, puhumattakaan siitä, että voisimme tietää, mikä on totta. Toimittajan vaativa tehtävä on seuloa usein pirstaleisista, toisinaan ristiriitaisista tiedonmuruista esille totuus. Te kaikki näissä uusissa Itä-Hämeen toimitiloissa työskentelevät olette totuuden palveluksessa. Totuudellisuus on myös täällä toimivat työyhteisön keskeinen periaate.

Mutta mitä on totuus? Tämä kysymys nousee esille yhdessä Uuden testamentin dramaattisimmassa kohtauksessa. Kaksi miestä seisoo vastakkain roomalaisen prokuraattorin palatsissa Jerusalemissa. Talon isäntä näyttää hallitsevan tilannetta ja kysyy: ”Mikä on totuus?” Häntä vastapäätä seisoo toinen, joka oli sanonut itsestään: ”Minä olen totuus.” (ks. Joh. 14:6, 18:38)

Prokuraattori Pontius Pilatuksen kreikkalais-roomalainen ajattelutapa on meille tuttu. Antiikin, keskiajan oppineiden, renessanssin ja valistuksen kautta olemme saaneet perinnön, jonka pohjalle länsimainen sivistys ja tiedonvälitys ovat rakentuneet. Kun vanhat kreikkalaiset käyttivät sanaa totuus, tarkoitettiin sillä sellaista, mikä vastaa tosiasioita, todellisuudesta saatavaa luotettavaa tietoa. Totuutta ja todellisuutta pyrittiin lähestymään metodein, joissa keskeistä on kriittisyys, riippumattomuus, läpinäkyvyys, todennettavuus. Näinhän yhä edelleen journalismi toimii. Tällaista totuutta täällä tarvitaan.

Kun Jeesus Nasaretilainen puhui totuudesta, oli ajattelutapa toisenlainen. Se ei ollut kreikkalais-roomalaiseen verrattuna vastakkainen. Se oli laajempi ja syvempi. Kun Jeesus puhui totuudesta, kuului se osana laajempaan yhteyteen, kokonaisuuteen, joka oli nähtävä yhdessä. Siihen kuului kolme näkökulmaa: ”Minä ole tie, totuus ja elämä.” Totuutta on tarkasteltava yhteydessä kahteen muuhun: tiehen ja elämään.

”Minä olen tie.” Jeesus kutsuu ihmisiä viitoittamalleen tielle, matkalle. Siihen kuuluu sen myöntäminen, että tässä toimituksessa ja työyhteisössä on keskeneräisiä ihmisiä, jotka tarvitsevat toisiaan, toistensa tukea, vastuuntuntoa, luotettavuutta ja luottamusta. Näitä arvoja teidän kannattaa vaalia, niin työyhteisönä kuin tiedonvälittäjänä.

”Minä ole tie ja totuus” Totuus ei ole jotakin, jonka me ihmiset voimme vangita ja omistaa itsellemme. Sitä ei voi hallita kuin esinettä. Sillä ei voi lyödä eikä sen luonteeseen kuulu, että sitä voisi käyttää aseena toisia vastaan. Totuus tekee nöyräksi. Työyhteisössä se merkitsee toisen huomioon ottamista sekä keskinäistä kunnioitusta. Sanomalehdessä se tarkoittaa lukijoiden arvostamista ja palvelemista. Lehti ei ole itsetarkoitus, vaan sen tehtävä on etsiä, tukea ja palvella tämän seudun hyvää ja ihmisten parasta.

”Minä ole tie, totuus ja elämä.” Totuus ei ole vain tietoa ja teoriaa, ei vain tiedonvälitystä ja journalismia. Totuus on siellä, missä on elämä, hyvä ja vapaa elämä. Siellä on Kristus, hän joka ”oli täynnä armoa ja totuutta”. (Joh. 1:14)

Tänään pyydämme siunausta tälle työpaikalle ja teille täällä työskenteleville. Latinan kielen sana siunaus eli benediktio tulee kahdesta sanasta bene ja dicere, hyvää ja puhua. Suoraan suomeksi käännettynä siunaus merkitsee ”puhua hyvää”. Siunaus on kuitenkin enemmän kuin hyvän puhumista. Se on hyvän toivottamista Jumalan nimessä. Siihen sisältyy vahva luottamus siihen, että Jumala myös toteuttaa sen hyvän, mitä me toiselle toivomme. Siunauksessa on kyse Jumalan johdatuksen ja läsnäolon pyytämisestä sekä hänen tahtonsa toteutumisesta. Samalla se kutsuu kaikkia toimimaan yhdessä totuuden puolesta niin, että näissä Itä-Hämeen toimitiloissa olisi jokaisen hyvä toimia ja työskennellä.

Seppo Häkkinen